• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Zakończenie Projektu „Usługi społeczne na rzecz (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Zakończenie Projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”

4.07.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. realizował projekt pn.:Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny. 

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Knurów, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny, wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

W projekcie uczestniczyły osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Knurów.

Łącznie w projekcie wzięły udział 44 osoby, w tym 34 kobiety i 10 mężczyzn.

Uczestnikom zostały zapewnione następujące formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo: prawne, coaching-radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • spotkania grup wsparcia – zajęcia sportowe oraz zajęcia z moderatorem
 • zajęcia doszkalające z języka polskiego
 • diagnoza/terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin
 • specjalista do wsparcia językowego
 • zapewnienie opieki nad dziećmi na czas odbywania się konsultacji/grup wsparcia rodziców/opiekunów
 • działania integracyjne

Łączna wartość zrealizowanego projektu wynosiła 175 696,00 zł, w tym:

 • wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 149 341,60 zł
 • środki własne Gminy - 26 354,40 zł

 

Projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zrealizowano wszelkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia. Wszystkie działania w ramach projektu zrealizowane zostały z zachowaniem zasady równości szans, niepowielające stereotypów.

 

do góry