• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Piecza Zastępcza

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje zadania z ramienia gminy.

Zadania realizowane przez MOPS w Knurowie

Do zadań własnych gminy należy między innymi zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Aktualnie tutejszy Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny, którzy stanowią pomoc i wsparcie dla 28 rodzin. Są to rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Praca z rodzinami ma na celu:

  • przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i utrzymanie dziecka w środowisku rodzinnym,
  • powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców biologicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, które jest głównym organizatorem pieczy zastępczej w naszym powiecie. 

Pracownicy socjalni

  • TPPS Nr 1 – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Dworcowa 33
    pokój numer 1.2 tel. 32 441 96 90
  • TPPS Nr 2– Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego; siedziba: Knurów, ul. Koziełka 2 pokój numer 14 tel. 32 335 50 08
  • TPPS Nr 3 – Szczygłowice; siedziba: Knurów, ul. Staszica 1, pokój nr 130 – pierwsze piętro tel. 32 335 50 15
do góry