• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 (trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2022 za pośrednictwem portalu Emp@tia, EPUAP
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 w MOPS Knurów lub pocztą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać wraz z wymaganymi dokumentami można składać już od 1 sierpnia danego roku (on-line od 1 lipca).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się przygotowane przez MRPiPS zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 900 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Obok podwyższenia kryterium dochodowego Ministerstwo Rodziny zaproponowało także, by przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie na przykład o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Powyższe rozwiązania obowiązują od 1 października 2020 r.

Obniżenie wynagrodzenia jak utrata dochodu

Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej.

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu)

do góry