• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Pomoc Osobom Niepełnosprawnym oraz Usługi Opiekuńcze i (..)

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym oraz Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS). Wnioski należy składać w formie pisemnej.

Dom pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka 
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) 
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka)
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- na podstawie umowy zawartej z dyrektorem ośrodka pomocy społecznej pod warunkiem, że ich dochód przekracza odpowiednio – 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – aktualnie 2328zł i 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 1800 zł

Sposób załatwienia

Wniosek o DPS składa się w formie pisemnej. Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do DPS poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu.

Dokumenty niezbędne do wywiadu środowiskowego:

 • udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz na jej potrącanie przez właściwy organ wypłacający świadczenie ,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia opieki w formie dps, oraz wskazujące rodzaj dps (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie psychiatry, a w przypadku niepełnosprawności intelektualnej dodatkowo zaświadczenia psychologa)
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • informację o osobach zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps,
 • opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki – wywiad alimentacyjny,
 • i inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej i rodzinnej.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964)

Szczegółowych wyjaśnień odnośnie procedury umieszczania w DPS udzielają pracownicy działu - pokój nr 14 tel. 32 335 50 10

Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością – standardy pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną.

Misją Działu jest podnoszenie komfortu życia osób z niepełnosprawnością i ich najbliższej rodziny zarówno w środowisku zamieszkania jak i w przestrzeni publicznej. Działania, które są podejmowane to zarówno szeroko pojęte wsparcie socjalne jak również działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo. W ramach wsparcia socjalnego największy nacisk kładzie się na doskonalenie pracy socjalnej. Profesjonalne zdiagnozowanie problemu osoby niepełnosprawnej czy też rodziny pozwala na takie podjęcie działań przez pracownika socjalnego, aby końcowym efektem było odzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością wiary we własne możliwości i aby poczuła odpowiedzialność za własne życie. Wzrost samoświadomości przez te osoby lub rodziny to jednocześnie wzrost kompetencji społecznych a to z kolei skutkuje zmianą postawy – z pasywnej na aktywną. W Dziale otrzymają także bieżące informacje o rodzajach wsparcia realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością przez Miasto Knurów. Znajdą tu również wykaz instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, informacje o organizowanych przez nich akcjach czy imprezach. Możliwe jest również otrzymanie danych teleadresowych przydatnych osobom niepełnosprawnym czy też różnego rodzaju ulotek, broszur tematycznych. Dział to nie tylko miejsce gdzie można otrzymać wnioski dotyczące należnych świadczeń, ale otrzymać pomoc w ich wypełnieniu ( PFRON, MZON). Zgłaszający mogą liczyć także na specjalistyczne porady psychologa, terapeuty zajęciowego, a w szczególności pracownika socjalnego. Poprzez Dział osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z różnych form aktywizacji zawodowej. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością poprzez pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie.

Wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności– zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30.-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

(dla osób zaburzeniami psychicznymi)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO), to zajęcia, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i dorosłych prowadzone przez specjalistów.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów);
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego);
 • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami);
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych

(w wyjątkowych przypadkach po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych).

Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2, telefonicznie, za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej (32 335 50 00, e-mail ops@knurow.pl).

Wydanie decyzji administracyjnej o usługach SUO poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Od jego ustaleń zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki w stosunku miesięcznym , zakresu usług oraz ustalenie wysokości odpłatności za usługi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy usługowej

 • wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) ,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług,
  i ich zakres,
 • odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznania świadczenia,
  udokumentowany rodziny,
 • dowód osobisty,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji życiowej,

 

Odpłatność za usługi:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

 • wysokości stawki godzinowej usługi,
 • ilości godzin świadczonych usług,
 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala każdy ośrodek pomocy społecznej na podstawie analizy kosztów ich realizacji. 

Usługi suo przyznawane są nieodpłatnie:

 1. osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie, których miesięczny dochód nie przekracza – 776,00 zł

Osoby nie spełniające powyższego kryterium ponoszą częściową odpłatność za usługi suo zgodnie ustaloną procentowo od stawki godzinowej usługi.

 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi.

 

 

 

Usługi świadczyć będzie Pani Alicja Machulik na podstawie Umowy Nr MOPS-243/53/22 z dnia 14.12.2022 r.

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.- 45,00 zł

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub

przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie

Do 100%             

1. 776,00 zł (osoba samotnie gospodarująca)

2. 600,00 zł (osoba w rodzinie)

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%  do 220%  

 1.  od 776,01 zł  do 1.707,20 zł                                    

 2.  od 600,01 zł  do 1.320,00 zł  

1,5%

0,68 zł

3,5%

1,58 zł

Powyżej 220%  do 250%   

1.   od 1.707,21 zł  do 1.940,00  zł                                   

2.   od  1.320,01 zł  do 1.500,00 zł     

10%

4,50 zł

15%

6,75 zł

Powyżej 250%  do 300%   

1.  od 1.940,01 zł  do 2.328,00 zł                                

2.  od 1.500,01 zł  do 1.800,00 zł

15%

6,75 zł

25%

11,25 zł

Powyżej 300%  do 400%    

1.  od 2.328,01 zł  do 3.104,00 zł                               

2.  od 1.800,01 zł  do 2.400,00 zł

30%

13,50 zł

45%

20,25 zł

Powyżej 400%  do 500%  

1.  od 3.104,01 zł  do 3.880,00 zł                              

2.  od 2.400,01 zł  do 3.000,00 zł

50%

22,50 zł

65%

29,25 zł

Powyżej 500%  do 600%  

1.  od 3.880,01 zł  do 4.656,00 zł                                         

2.  od 3.000,01 zł do 3.600,00 zł

75%

33,75 zł

85%

38,25 zł

Powyżej 600%  

1.  od 4.656,01 zł                                         

2.  od 3.600,01 zł

100%

45,00 zł

100%

45,00 zł

 

 

Usługi świadczyć będzie Pani Alicja Machulik na podstawie Umowy Nr MOPS-243/53/22 z dnia 14.12.2022 r.

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

Koszt 1 godziny w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- 45,00 zł

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

do 776,00 zł – usługi bezpłatne

wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

w złotych

samotni

w rodzinie

Pow. 100% do 132,5%

od 776,01 – 1.028,20

1,5%  - 0,68 zł

3,5% - 1,58 zł

Pow. 132,5% do 165%

od 1.028,20 – 1.280,40

3% - 1,35 zł

7% - 3,15 zł

Pow. 165% do 187,5%

od 1.280,41 – 1.455,00

5% - 2,25 zł

11% - 4,95 zł

Pow. 187,5% -220%

od 1.455,01 – 1.707,20

7% - 3,15 zł

15% - 6,75 zł

Pow. 220% -237,5%

od 1.707,21 -1.843,00

11% - 4,95 zł

20% - 9,00 zł

Pow. 237,5 do 255%

od 1.843,01- 1.978,80

15% - 6,75 zł

25% - 11,25 zł

Pow. 255% do 265%

od 1.978,81 -1.986,56

22,5% - 10,13 zł

32,5% -14,63 zł

Pow. 256% do 275%

od 1.986,57 - 2.134,00

30% - 13,50 zł

40% -  18,00 zł

Pow. 275% do 282,50%

od 2.134,01 - 2.192,20

45%- 20,25 zł

55% - 24,75 zł

Pow. 282,5% do 290%

od 2.192,21 – 2.250,40

60%- 27,00 zł

70% - 31,50 zł

Pow. 290% -310%

od 2.250,41 – 2.405,60

75% - 33,75 zł

85% - 38,25 zł

Pow. 310% - do 330%

od 2.405,61 – 2.560,80

90% - 40,50 zł

100%- 45,00 zł

powyżej 330% 

2.560,81

100% - 45,00 zł

100%

 

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wniosek w sprawie przyznania usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2, telefonicznie, za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej (32 335 50 00, e-mail ops@knurow.pl).

Wydanie decyzji administracyjnej o usługach opiekuńczych albo specjalistycznych usługach opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Od jego ustaleń zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki w stosunku miesięcznym , zakresu usług oraz ustalenie wysokości odpłatności za usługi.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy usługowej:

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • w przypadku usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji i specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność objęcia stosownymi usługami ( załącznik nr 4 ),
 • udokumentowany dochód wnioskodawcy (np. odcinek renty lub emerytury, decyzja przyznania świadczenia, zaświadczenie o wynagrodzeniu) i rodziny wspólnie zamieszkującej,
 • dowód osobisty,
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • inne niezbędne dokumenty do ustalenia sytuacji życiowej

Na podstawie wywiadu środowiskowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.                                            Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania w dni powszednie, a w niedziele i święta w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji życiowej osoby zainteresowanej. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych zawiera załącznik nr 1, natomiast specjalistycznych załącznik nr 2.

Odpłatność za usługi:

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

 • wysokości stawki godzinowej usługi,
 • ilości godzin świadczonych usług,
 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są nieodpłatnie:

 1. osobom samotnym (niepozostającym w związku małżeńskim i nieposiadającym wstępnych – rodziców, dziadków oraz zstępnych- dzieci, wnuków) i samotnie gospodarujących których miesięczny dochód nie przekracza –776,00 zł
 2. osobom w rodzinie , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty – 600,00 zł

Osoby nie spełniające powyższych kryteriów ponoszą częściową odpłatność za usługi opiekuńcze ustaloną procentowo od stawki godzinowej usługi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, ze realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

 

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

obowiązująca od 01.01.2023 r. d0 31.12.2023 r.

Koszt 1 godziny - 34,00 zł

Umowa Nr MOPS-4021/189/22 z dnia 19.12.2022 r.

 Uchwała  Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19.04.2017 r.

( Dz. U. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2798 )

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Rady Miasta Knurów Nr LXIII/772/2022  z dnia 16 listopada 2022  r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2022 r.  z dnia 23.11.2022 r. poz. 7446)

 

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy

Odpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie

Do 100%             

1. 776,00 zł (osoba samotnie gospodarująca)

2. 600,00 zł (osoba w rodzinie)

0%

0%

powyżej 100%  do 150%  

 1.  od 776,01 zł  do 1164,00 zł                                    

 2.  od 600,01 zł  do 900,00 zł  

10%

3,40 zł

30%

10,20 zł

Powyżej 150%  do 200%   

1.   od 1164,01 zł  do 1552,00  zł                                   

2.   od  900,01 zł  do 1200,00 zł     

20%

6,80 zł

40%

13,60 zł

Powyżej 200%  do 250%   

1.  od 1552,01 zł  do 1940,00 zł                                

2.  od 1200,01 zł  do 1500,00 zł

30%

10,20 zł

50%

17,00 zł

Powyżej 250%  do 300%    

1.  od 1940,01 zł  do 2328,00 zł                               

2.  od 1500,01 zł  do 1800,00 zł

50%

17,00 zł

80%

27,20 zł

Powyżej 300%  do 350%  

1.  od 2328,01 zł  do 2716,00 zł                              

2.  od 1800,01 zł  do 2100,00 zł

70%

23,80 zł

90%

30,60 zł

Powyżej 350%     

1.  od 2716,01 zł                                             

2.  od 2100,01 zł

100%

34,00 zł

100%

34,00 zł

 

Na 2023 rok mamy 8.823 godzin usług w tym:

Na usługi opiekuńcze do 8.773 godzin

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze do 50 godzin

Wszystkich zainteresowanych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym także rodziny zmagające się z problemami związanymi z opieką nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną – zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka.

                 

                                             Ustalenie stopnia niepełnosprawności 

Dla mieszkańców Knurowa sprawy związane z ustaleniem niepełnoprawności załatwiane są przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach 44-100 ul. Bojkowska 20.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki – od godz. 8.00 do 14.00

czwartki – od 10.00 do 17.00

tel. 32 230- 26- 90, 232-99 -40-10

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań,
 • wydawanie kart parkingowych.

Szczegółowe informacje i niezbędne wnioski związane z ustaleniem niepełnosprawności można uzyskać na stronie internetowej www.mzon.gliwice.pl

Informujemy, że wszystkie wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy (dla potrzeb ZUS) dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2 pok. nr 6 w godzinach urzędowania

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30.-15.30, Środa 7.30 – 17.30, Piątek 7.30 – 13.30

Tel. 32 335 50 10

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (dps). Wnioski należy składać w formie pisemnej.

Dom pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie)
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka)
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- na podstawie umowy zawartej z dyrektorem ośrodka pomocy społecznej pod warunkiem, że ich dochód przekracza odpowiednio
 • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł (300 % wynosi 2 328 zł)
 • dla osoby w rodzinie 600 zł na osobę (300 % wynosi 1 800 zł)

 

Sposób załatwienia

Wniosek o dps składa się w formie pisemnej. Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do dps poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu.

Dokumenty niezbędne do wywiadu środowiskowego:

 • udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz na jej potrącanie przez właściwy organ wypłacający świadczenie ,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia opieki w formie dps, oraz wskazujące rodzaj dps (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie psychiatry, a w przypadku niepełnosprawności intelektualnej dodatkowo zaświadczenia psychologa)
 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz o uzyskaniu dochodu z ostatnich 12 miesięcy,
 • informację o osobach zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w dps,
 • opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki – wywiad alimentacyjny,
 • i inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej i rodzinnej.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Dział Osób Starszych i Niepełnosprawnych realizuje  Programy z FUNDUSZU SOLIDARONOŚCIOWEGO

do góry