• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przygotował specjalny materiał poradnikowy, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Wskazówki te – w związku ze Światowym Dniem Konsumentów zostały przygotowane w języku polskim, ale również w języku ukraińskim i angielskim. 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1 – parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 • pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 • z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Zbierane dane osobowe, są przetwarzane przez MOPS w Knurowie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; na podstawie art. 6 ust.1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami, natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia zgody.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a w portalu Facebook

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, adres: ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, telefon: 32 3355000, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ oraz pisemnie na adres administratora.
 3. Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia  oraz Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Knurowie, są współadministratorami Państwa danych osobowych w celu wyświetlania statystach aktywności użytkowników stron. Każdy administrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresu.
 4. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
 5. dokonały subskrybcji poprzez kliknięcie „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;
 6. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 7. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 8. udostępniły post,
 9. odwiedzają nasz fanpage.
 10. Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko. Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Ltd. w odniesieniu do Twoich zachowań na naszym fanpage’u.
 11. W przypadku serwisu Facebook,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie jako administrator stron w serwisie społecznościowym, nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń; ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam (raportów na temat skuteczności reklam oraz typów osób, które wyświetlają reklamy). Regulamin korzystania z samoobsługowego systemu reklam dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
 12. Zdarzenia wykorzystywane do tworzenia statystyk strony nie przechowują adresów IP, identyfikatorów plików cookie ani innych identyfikatorów powiązanych z osobami lub ich urządzeniami poza identyfikatorem użytkownika Facebooka w przypadku użytkowników zalogowanych do serwisu Facebook. Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 13. Niepodlegające zmianie zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdą Państwo w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 14. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art.7 ust 1. pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w celu:
 15. informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu promocyjnym;
 16. publikowania postów na fanpage’u;
 17. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 18. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
 19. statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a)

Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podmiotom przetwarzającym lub podmiotom uprawnionym z przepisu prawa i nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast Administrator serwisu  Facebook Ireland Ltd  może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Facebook Ireland Ltd deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez okres związany z  realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
 4. informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora;
 5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie –  Centrum Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach;
 6. dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger,  podlega retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebookhttps://www.facebook.com/policies_center; Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu od swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Państwa dane uzyskujemy od administratorów serwisu Facebook Ireland Ltd z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach serwisów społecznościowych Facebook. W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o osobach obserwujących strony,  polubieniach, a także treści komentarzy, posty i wpisy oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
 10. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 3. osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1-parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 4. pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 5. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 6. wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
  do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 7. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) są  przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie MOPS Knurów na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, art. 9a oraz art. 50 Ustawy z dnia
  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Kodeks Pracy.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 9. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie zostają nadpisane. W przypadku postępowania administracyjnego nagrania mogą zostać zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 10. Obszar monitoringu obejmuje: pomieszczenia wewnątrz budynku, wjazd na posesję, parking jak również posesję wokół budynku.
 11. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 12. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MOPS Knurów.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu MOPS Knurów – Ośrodek Wsparcia, ul. 1 Maja 45

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, Ks. A. Koziełka 2, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mopsknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 3. osobiście do Biura Podawczego (pok. Nr 1-parter), 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 4. pocztą tradycyjną na adres MOPS Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
 5. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 6. wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
  do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 7. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) są  przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie MOPS Knurów na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, art. 9a oraz art. 50 Ustawy z dnia
  08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Kodeks Pracy.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: firmy usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 9. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie zostają nadpisane. W przypadku postępowania administracyjnego nagrania mogą zostać zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 10. Obszar monitoringu obejmuje wjazd na posesję oraz wejście do budynku Ośrodka Wsparcia.
 11. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 12. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MOPS Knurów.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-01-23 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)?
ilość pobrań: 75
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)? 500,27KB zobacz
do góry