• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Pomoc Żywnościowa

Zmiana kryteriów do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PODPROGRAM 2021 PLUS

 

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj;

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.823,60 zł
 • dla osoby w rodzinie 1.410,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

15 października 2018 r. – Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Monitor Polski 2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu w Gminie Knurów udziela się wsparcia osobom potrzebującym spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium, to jest:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1552zł
 • dla osoby w rodzinie 1200 zł

W szczególności wsparcia udziela się: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dzieci korzystają z obiadów w szkołach lub przedszkolach po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Osoby dorosłe mogą korzystać z gorących posiłków wydawanych w Ośrodku Wsparcia w Knurowie, przy ul. 1 Maja 45, również na podstawie decyzji administracyjnej.

Na podstawie Programu Osłonowego, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Knurów, istnieje także możliwość wydawania posiłków uczniom i dzieciom w przedszkolu, które tej pomocy wymagają, ale z różnych przyczyn nie może być wydana decyzja administracyjna przyznająca bezpłatne obiady. Takiej pomocy udziela się na wniosek dyrektora szkoły.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 

tel. 32 335 50 00
tel. 32 335 50 12

Pracownicy socjalni

 • TPPS Nr 1 – Stary Knurów; siedziba Knurów, Dworcowa 33  tel. 32 441 96 90 
 • TPPS Nr 2 – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego; siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
  Pokój nr 13 tel. 32 335 50 08; Pokój nr 3 tel. 32 335 50 09
 • TPPS Nr 3 – Szczygłowice; siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro tel. 32 335 50 15
do góry