• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Programy z państwowych funduszy celowych

Programy z państwowych funduszy celowych

Gmina Knurów przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- Edycja 2023 Finansowaniego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Flaga i godło Polski

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 1 055 842,80 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Adresaci

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zakres usługi asystencji osobistej

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

Gmina Knurów przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka Wytchnieniowa”- Edycja 2023 Finansowaniego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 Flaga i godło Polski

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 281 846,40zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Kluczowe informacje o programie

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów w 2023 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

do góry