• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Zasiłki i Stypendia Szkolne

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 w terminie:

01.09.2023 – 15.09.2024 – uczniowie, słuchacze kolegiów

Wnioski można pobrać (od dnia 01.09.2023 r.) w siedzibie MOPS w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie: MOPS Knurów

Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

O pomoc materialną ubiegać się mogą rodzice uczniów albo pełnoletni uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie przekraczających w miesiącu 600,00 zł (netto) na osobę w rodzinie* w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

*Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Komu przysługuje stypendium i zasiłek szkolny

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Knurów.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także realizowanych poza szkołą, a w szczególności:
  • dodatkowych lekcji nauki języka obcego, zajęć wyrównawczych, zajęć dla dyslektyków czy dysgrafików, zajęć sportowych, zajęć plastycznych, zajęć z kultury regionalnej,
  • zajęć edukacyjnych w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tak zwanych ”zielonych szkół”,
  • innych zajęć poszerzających wiedzę i zdolności uczniów.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującym refundację wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w szczególności na zakup:
  • podręczników,
  • książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  • wyposażenia szkolnego – w szczególności plecaka lub tornistra szkolnego, przyborów szkolnych,
  • stroju sportowego (koszulka sportowa, spodenki sportowe), dresu sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe) i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz stroju na zajęcia na basenie, stroju ochronnego na praktyki szkolne,
   stroju wymaganego przez organizatora dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów a w szczególności:
  • pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i z szkoły, w której uczeń pobiera naukę, opłacenie internatu.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:

 • przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,
 • przekazania środków przelewem na rachunek bankowy szkoły podstawowej do której uczęszcza uczeń, organizującej zajęcia edukacyjne w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw. „zielonej szkoły” na podstawie zaświadczenia wydanego przez tę szkołę,
 • refundacji poniesionych kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej po wcześniejszym przedłożeniu faktur lub rachunków w oryginale w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy,
 • refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania po wcześniejszym przedłożeniu oryginałów faktur bądź rachunków imiennych lub biletów imiennych, w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. (np. wniosek składamy we wrześniu to dochód wykazujemy za sierpień)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 • Wniosku.
 • Zaświadczenia z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Odcinek renty/emerytury.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby nie zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie o nie uzyskiwaniu dochodu i pozostawaniu bez pracy.
 • Zaświadczenie lub decyzja z UM Knurów o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego.
 • Zaświadczenie z gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo nakaz płatniczy.
 • Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
 • Kopia prawomocnej ugody lub wyroku sądowego zasądzającego alimenty.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
 • W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – zaświadczenie wydane przez Naczelnika właściwego US o rodzaju prowadzonej działalności :
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w formie karty podatkowej – decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej i oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • Oświadczenie o innych dochodach (np. praca za granicą).
 • Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu praktyki.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację.

Należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia od wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku są osobami pełnoletnimi.

Wnioskodawca przedstawia również:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o pobieraniu nauki
  w roku szkolnym 2023/2024,
 • inne dokumenty, jeśli uzna, że potwierdzają trudną sytuację bytową rodziny, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

W przypadku zwrotu poniesionych kosztów wnioskodawca przedkłada faktury, rachunki, bilety imienne w oryginale w terminie:

 • do dnia 10 grudnia danego roku szkolnego,
 • do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne przyznane w danym roku szkolnym realizowane będzie w terminach:

 • do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub w przypadku słuchaczy kolegiów za okres od października do grudnia danego roku szkolnego,
 • do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest pomocą doraźną, udziela się go uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

do góry