• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych (CWIS) - usługi (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych (CWIS) - usługi społeczne

13.09.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

plakat

plakat2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie od 01.09.2023 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych (CWIS) w Knurowie, ul. Dworcowa 33 - realizuje bezpłatne usługi, kierowane do osób zamieszkujących na terenie Gminy Knurów, zagrożonych,
w szczególności ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, seniorów, osób w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie, rodzin przeżywających różnego rodzaju problemy i trudności w funkcjonowaniu, borykającymi się z trudnymi emocjami, uzależnieniami, przemocą w rodzinie, zaburzeniami lub innymi problemami.

 

 • Pomoc i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Knurowa

Usługa kierowana jest do osób pełnoletnich i obejmuje indywidualne spotkania
z psychologiem. Usługa polega będzie na udzielaniu pomocy i wsparcia psychologicznego,
w szczególności: zdiagnozowanie przyczyny oraz pomoc w rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z problemami, szukanie rozwiązania kryzysów, konfliktów rodzinnych, zapobieganie przemocy w rodzinie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  wzmacnianie pozytywnych relacji oraz umiejętności prospołecznego zachowania w sytuacjach stresogennych;

Powyższe wsparcie kierowane jest dla osób, które borykają się z poniższymi problemami:

 • trudnymi emocjami
 • depresją
 • zaburzeniami nastroju,
 • uzależnieniami,
 • zaburzeniami i chorobami psychicznymi,
 • problemami wychowawczymi,
 • rozwodem lub zdradą,
 • nieśmiałością niskim poczuciem wartości,
 • długotrwałym stresem,
 • trudnościami w kontaktach z innymi.

 

 • Indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla mieszkańców Knurowa

Usługa kierowana jest dla rodziców oraz ich dzieci - rodzin przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc polegać będzie na udzielaniu poradnictwa w zakresie m.in: problematyki wychowawczej, w szczególności   napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, rozwijania umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, metod wychowawczych, reagowania w sytuacjach trudnych, potrzeb rozwojowych dziecka, oddziaływań i przeciwdziałań zachowaniom destrukcyjnym dzieci/młodzieży (wagary, ucieczki, używki, itp.);

 

 • Mediacje rodzinne dla mieszkańców Knurowa

Usługa kierowana jest dla osób pełnoletnich i polegać będzie na przeprowadzaniu mediacji, m. in. w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych / sąsiedzkich, wychowywania dzieci, gospodarowania budżetem domowym, ustalania kontaktów
z dzieckiem, finansowego zabezpieczenia dziecka, zasad wychowania, konfliktów / kryzysów  między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi) lub małżonkami / partnerami;

 

 • Pomoc prawna dla mieszkańców Knurowa

Usługa kierowana jest dla osób pełnoletnich i polegać będzie na udzielaniu pomocy prawnej w formie poradnictwa / konsultacji dla rodzin, szczególnie w zakresie szczególnie prawa rodzinnego, m.in: spraw o alimenty, rozwód, separację, podział majątku, ustanie obowiązku alimentacyjnego, opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską, przysposobienia, uregulowania kontaktów z dzieckiem, zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński, przemocy w rodzinie, a także doradztwo w zakresie zadłużeń i egzekucji administracyjnych;

 

 • Spotkania grup wsparcia w formie zajęć sportowych dla mieszkańców Knurowa

Usługa polegać będzie na prowadzeniu grup wsparcia w formie zajęć sportowych dla dorosłych oraz dzieci, z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, tj. sala treningowa oraz zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m. in. skwer, siłownia plac zabaw. Celem zajęć jest, m in. radzenie sobie z problemami, poprawa samopoczucia poprzez aktywność fizyczną (dostosowaną do możliwości uczestników), zapewnienie  wzajemnego wsparcia i pomocy, promowanie zdrowego stylu życia oraz osiągnięcie dobrej kondycji psychofizycznej;

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych (CWIS) Knurów, ul. Dworcowa 33

lub pod numerem telefonu: 32 441 96 90

 

 

do góry