• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Sąsiedzkie usługi opiekuńcze od dnia 15.06.2020 roku

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze od dnia 15.06.2020 roku

1.06.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych od czerwca 2020 roku realizowane są sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Są one skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ich wymiar godzinowy i zakres określany jest indywidualnie.

Usługi są świadczone nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (na przykład nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich.

Preferowane do objęcia wsparciem są m.in. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, spełniające do 150 % kryterium dochodowego, zgodne art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 roku.

 

do góry