• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Spotkanie promujące projekt pod nazwą Centrum Wsparcia (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Spotkanie promujące projekt pod nazwą Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

2.07.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W dniu 02.07.2020 roku w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworcowej 33 odbyło się spotkanie, którego celem była promocja projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-ZIT.

W spotkaniu uczestniczyli Kierownicy i Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej z Gierałtowic, Wielowsi, Toszka, Pyskowic, Sośnicowic, Rudzińca.

Przedstawiono cele projektu oraz planowane efekty działań. Omówiono zakres wsparcia skierowany zarówno dla rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności jak i dla osób niesamodzielnych.

Wymieniono doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz omówiono strategię działań jaka stoi przed nowymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi.

Spotkanie podsumowano konkluzją, że pozyskanie środków unijnych inspiruje do działania, odsłania nowe horyzonty, ale też pomaga urzeczywistniać marzenia oraz zmieniać spojrzenie na świat osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

do góry