• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Rekrutacja do projektu

8.01.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą następujących dokumentów:

  • formularz rekrutacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Pierwsza rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 11 marca 2020 w godzinach 7.30-17.30. Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, to jest o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Zachęcamy do udziału i zaangażowania!

O kolejnych terminach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefon kontaktowy: 32 335 50 00

adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

strona internetowa: https://mopsknurow.pl zakładka: „Projekty”

Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie:

https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=o

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
pdf 2022-12-27 Klauzula informacyjna dotycząca projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 133
Klauzula informacyjna dotycząca projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo 414,05KB zobacz
pdf 2022-12-27 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CWIS - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 155
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CWIS - plik niedostępny cyfrowo 618,11KB zobacz
pdf 2022-12-27 Załącznik nr 2 - Kryteria rekrutacyjne do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 118
Załącznik nr 2 - Kryteria rekrutacyjne do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo 610,09KB zobacz
pdf 2022-12-27 Załącznik nr 1 - FOrmularz zgłoszeniowy do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 105
Załącznik nr 1 - FOrmularz zgłoszeniowy do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo 784,21KB zobacz
pdf 2022-12-27 załącznik nr 3 - Deklaracja przystapienia do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo
ilość pobrań: 93
załącznik nr 3 - Deklaracja przystapienia do projektu CWIS - plik niedostępny cyfrowo 434,88KB zobacz

 

do góry