• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Projekt konkursowy Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Projekt konkursowy Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

7.01.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że od 01.03.2020 roku do 30.06.2021 roku realizuje projekt konkursowy pod nazwą „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla minimum 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

 1. pomoc asystenta rodziny;
 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego;
 3. mediacje rodzinne;
 4. trening kompetencji i umiejętności życiowych;
 5. profilaktyka uzależnień;
 6. pomoc prawna;
 7. warsztaty poświęcone higienie osobistej;
 8. warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie;
 10. warsztaty dla samotnych matek;
 11. spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”;
 12. trening zastępowania agresji;
 13. dietetyk;
 14. logopeda;
 15. indywidualna rehabilitacja (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi ) – preferowane osoby których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 16. sąsiedzkie usługi opiekuńcze – preferowane osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 17. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
  Istotne informacje dotyczące projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:
  • Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,
  • Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
  • Nr umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,
  • Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,
  • Kwota dofinansowania: 542.434,12 zł,
  • Okres realizacji:01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
  • Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 K, 10M).

 

do góry