• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Pomoc sąsiedzka i specjalistyczne usługi opiekuńcze – po zakończeniu projektu

27.09.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach trwałości projektu, można wnioskować o usługę pod nazwą pomoc sąsiedzka oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Co to jest pomoc sąsiedzka?

To wsparcie osoby niesamodzielnej dostosowane do jej szczególnych potrzeb wynikających z wieku, rodzaju schorzenia, świadczone przez osobę z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej. Ww. usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Osoba niesamodzielna – to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Kto może świadczyć usługi pomocy sąsiedzkiej

Świadczyć usługę może najbliższe otoczenie. Przez najbliższe otoczenie należy rozumieć otoczenie, w którym osoba pomagająca zamieszkuje w najbliższym środowisku osoby, na rzecz której świadczona jest pomoc, i ma możliwość stałego z nią kontaktu.

Osobę świadczącą pomoc wskazuje osoba niesamodzielna, czyli osoba korzystająca z pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w domu chorego, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Preferowane osoby, których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

 

do góry