• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Podsumowanie realizacji projektów

28.01.2022
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w okresie od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. realizował projekt pt. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.


W projekcie uczestniczyły osoby zamieszkujące na terenie Gminy Knurów, w tym na obszarze rewitalizacji, przeżywające różne trudności życiowe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łącznie w projekcie wzięło udział 81 osób (56 Kobiet 25 Mężczyzn) w tym 22 osób z niepełnosprawnościami; zachowano proporcję 53% osób z terenu rewitalizacji, 47% spoza terenu rewitalizacji.

Uczestnikom zapewnione zostało wsparcie w formie zajęć zarówno grupowych prowadzonych metodą warsztatową, jak również indywidualne wsparcie specjalistyczne. Zainicjowano także zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek formy zajęć m.in. zajęcia wzmacniające, prozdrowotne, prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł rozwijać swoje talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu, wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu, wycieczek rowerowych.

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staraliśmy się realizować projekt w takim zakresie jakim było to możliwe, by zapewnić uczestnikom jak najlepszą pomoc i wparcie.

Zrealizowane zostały następujące usługi społeczne:

 1. pomoc asystenta rodziny – wsparciem objęto 9 rodzin;
 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego wsparciem objęto 27 os/rodzin plus otoczenie;
 3. mediacje rodzinne – wsparciem objęto 17 os/ rodzin plus otoczenie;
 4. trening kompetencji i umiejętności życiowych – wsparciem objęto 16 os;
 5. terapia rodzinna – wsparciem objęto 15 os/rodzin
 6. profilaktyka uzależnień – wsparciem objęto 10 os;
 7. pomoc prawna – wsparciem objęto 47 os/rodzin;
 8. warsztaty poświęcone higienie osobistej – wsparciem objęto 8 os;
 9. warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wsparciem objęto 8 os;
 10. spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – wsparciem objęto 11 os plus otoczenie
 11. warsztaty dla samotnych matek – wsparciem objęto 8 os;
 12. spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- wsparciem objęto 10 os;
 13. trening zastępowania agresji – wsparciem objęto 8 os;
 14. dietetyk – wsparciem objęto 15 os;
 15. logopeda- wsparciem objęto 7 os;
 16. działania animujące i promowanie zdrowego stylu życia – wsparciem objęto 23 os plus 106 os z otoczenia
 17. indywidualna rehabilitacja w domu chorego (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi ) – preferowane były osoby których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wsparciem objęto 13 os;
 18. sąsiedzkie usługi opiekuńcze – przyznane dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekraczał 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wsparciem objęto 2 os;
 19. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – wsparciem objęto 22 os plus otoczenie;.

Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 486 572,10 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania ze środków europejskich – 413 586,28 zł;
 • kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej – 38 925,77 zł;
 • wkład własny – 34 060,05 zł.

Projekt był realizowany zgodnie z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn – nie powielający stereotypów przyporządkowania płci do ról społecznych.

 

do góry