• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Aktualizacja informacji o Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

11.06.2022
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przy ul. Dworowej 33 to budynek, w którym od marca 2020 r. jest realizowany projekt konkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-ZIT.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób i rodzin wymagających wsparcia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla minimum 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

W zakresie projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

 • pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec nich;
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego – poradnictwo będzie obejmować pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży;
 • mediacje rodzinne – będą obejmować prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania konfliktów rodzinnych/ sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości;
 • trening kompetencji i umiejętności życiowych –wsparcie obejmować będzie trening kompetencji i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening budżetowy, trening pracy;
 • profilaktyka uzależnień – forma skierowana do osób/rodzin które miały styczność ze środkami psychoaktywnymi i chcą dokonać zmiany w swoim życiu;
 • pomoc prawna – obejmować będzie doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
 • warsztaty poświęcone higienie osobistej – będą miały na celu rozszerzenie i wzbogacenie wiadomości w zakresie dbania o własne zdrowie, szczególnie w zakresie higieny osobistej oraz prawidłowego odżywiania się, pobudzania aktywności fizycznej;
 • warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone będą w formie różnorodnych ćwiczeń, warsztatów, które będą m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomogą odbudować siły obronne organizmu, pozwolą uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomogą w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;
 • spotkania grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zakłada się że spotkania przyczynia się do zwalczania bezradności wobec przemocy, a osoby uczestniczące otrzymają wsparcie emocjonalne;
 • warsztaty dla samotnych matek – skierowane doosób samodzielnie wychowujących dzieci, które czują ,że potrzebują wsparcia i pomocy z różnych powodów osobistych;
 • spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”- podczas spotkań będą prowadzone zajęcia m.in. integracyjne połączone z edukacją, rozwijaniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 • trening zastępowania agresji – który będzie miał na celu wzrost samoświadomości uczestników w kwestii rozpoznawania i kontroli emocji oraz wyrażania ich w sposób społecznie akceptowany;
 • dietetyk – usługa obejmować będzie konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.;
 • logopeda – zajęcia będą prowadzone w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy; kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania, usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu;
 • terapia rodzinna – skierowana do rodzinprzeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności, stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych;
 • działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia będą prowadzone wśród rodzin i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina
 • indywidualna rehabilitacja w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie przyznawanaosobom których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmować będzie działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Istotne informacje dotyczące projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych:

Wnioskodawca – lider projektu: Gmina Knurów,

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,

Numer umowy o dofinansowanie projektu: WND RPSL.09.02.01-24-0252/18-00,

Całkowity koszt realizacji projektu: 583.262,50 zł,

Wysokość wkładu UE: 495.773,12 zł,

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.

Grupa docelowa: min 50 osób (w tym 40 kobiet, 10 mężczyzn).

Jednocześnie z przykrością zawiadamiamy, że w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i w trosce o wspólne bezpieczeństwo realizacja wymienionych wyżej usług społecznych może zostać przesunięta w czasie.

 

do góry