• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Działania w ramach CWIS

5.01.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W ramach projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych są realizowane usługi sąsiedzkie polegające na zapewnieniu wsparcia dla Uczestników/czek projektu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Usługi są świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na dobę, zarówno w dzień jak i w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są realizowane na terenie Gminy Knurów, a ich zakres obejmuje w szczególności:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
  informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Sąsiedzka usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby, z uwzględnieniem jej bliskiego otoczenia. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy sąsiedzkich usług opiekuńczych określany jest indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze są (zakres, czas trwania) dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób wspieranych.

Szczegółowy zakres i wymiar świadczonych usług jak i osoba świadcząca usługę musi być zaakceptowana przez osoby wspierane. Usługi sąsiedzkie są skierowane do osób niesamodzielnych mieszkających na terenie Gminy Knurów, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych) ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Preferowane do objęcia wsparciem są:

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem;
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 3. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;
 4. osoby spełniające do 150 % kryterium dochodowego, zgodne art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r

Pomoc może być realizowana jedynie za obopólną zgodą: osoby otrzymującej jak i świadczącej pomoc w ramach usług sąsiedzkich. Odbiorcami sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Wsparcie przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może – z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Warunki skorzystania z usług sąsiedzkich. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Mieszkać na terenie Gminy Knurów;
 2. Być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych;
 4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;
 5. Wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem/osobą realizującą sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia za wykonywaną sąsiedzką usługę opiekuńczą.
 6. Za wykonywanie sąsiedzkich usług opiekuńczych przewiduje się wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 7. Kandydat na opiekuna nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym.
 8. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8- godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (na przykład przestrzeganie zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałość o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).
 9. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w Knurowie.
 10. Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą.
 11. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.
 12. Wybór osób, które będą świadczyć usługi, będzie konsultowany z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

 

do góry