• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Co u Nas słychać?

17.03.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar.

Realizacja wsparcia w postaci usług społecznych w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 również napotkała duże trudności w realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Stan epidemii, zmusił pracowników do zastanowienia się nad sposobem kontynuowania działań, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu, przy jednoczesnym utrzymaniu z nimi współpracy i kontaktów.

Pomimo zawieszenia od III-V.2020 r. działalności, od czerwca 2020 r stopniowo uruchamiano poszczególne formy wsparcia, stawiając głównie na specjalistyczne poradnictwo indywidualne m.in. porady prawne, poradnictwo rodzinne, wsparcie logopedy, dietetyka, Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W kolejnych miesiącach poszerzano ofertę o spotkania grupowe m.in. terapię rodzin, mediacje, treningi kompetencji i umiejętności życiowych, warsztaty przeciwdziałania przemocy, a także zajęcia sportowe tj. promocję zdrowego stylu życia. W najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne usługi m.in. profilaktyka uzależnień, warsztaty poświęcone higienie osobistej, warsztaty dla samotnych matek, trening zastępowania agresji.

Obecnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego placówka nadal funkcjonuje i realizuje zamierzone cele, obejmując wsparciem 50 osób i rodzin z terenu Gminy Knurów. To tutaj można uzyskać wielospecjalistyczną pomoc z zakresu poradnictwa i doradztwa, mediacji i terapii, asystentury rodzinnej, pomocy sąsiedzkiej, rehabilitacji w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu.

Można także wraz z całą rodziną aktywnie spędzić wolny czas biorąc udział m.in. w animacjach sportowych, które odbywają się z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej tj. skweru z siłownią i placem zabaw. Poprzez udział w ww. zajęciach pracownicy Centrum chcą zachęcić osoby/rodziny do większej aktywności sportowej m.in. poprzez fitness, różne zajęcia wzmacniające, prozdrowotne, nordic walking itp.

Założyli oni, że prowadzenie takiego kompleksowego wsparcia profilaktyczno – prorozwojowego przyczyni się do scalania rodzin, poprawy stanu zdrowia, a także – że może się przyczynić do poprawy statusu społecznego całej zbiorowości w obszarze rewitalizowanym, a tym samym będzie miało oddziaływanie progresywne dla naszej Gminy.

Zapraszamy do korzystania z mediacji

Mediacja jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci m.in. w sprawie o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty. Jej celem jest umożliwienie spotkania się stron, które wspólnie mogą ustalić sporne kwestie oraz wypracować w tym zakresie poro­zumienie.

Mediacja w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzek­nie sąd, takie jak:

  • Mediacja nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustale­nie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.
  • Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków.
  • Jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

Mediacja jest dobrowolna! Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (na przykład o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

Mediator w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych przyjmuje w każdą środę w godzinach 15.30-17.30

 

do góry