• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Ogłoszenie

30.11.2022
#Aktualności

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)” wyłonionym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) jest Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 249 980,00 zł.

do góry