• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń

Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń

28.11.2022
#Aktualności

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Knurowie wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44 -190 Knurów parter Sala Obsługi – stanowisko 4 lub 3

 

Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem
portalu ePuap(serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza znajdującego się u dołu strony (dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym)

W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

 • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:

 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Zaświadczenie z MOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji udziela:

w sprawie wydania zaświadczenia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie pod nr tel. 32 335 50 00, 32 335 50 14 oraz adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ;
w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nr tel. 32 60 32 252 oraz adresem e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ;

Podstawa prawna:

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Jak załatwić sprawę
pdf 2022-11-29 Wzór wniosku o wydania zaświadczenia celem przyznania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”
ilość pobrań: 158
Wzór wniosku o wydania zaświadczenia celem przyznania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” 3,48MB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-12-08 Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ilość pobrań: 209
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 680,52KB zobacz

do góry