• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2024

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2024

13.11.2023
#Aktualności

W związku z ogłoszonym w dniu 30 października 2023 r. naborem wniosków informujemy, że Gmina Knurów przystąpiła do konkursu pod nazwą Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, na realizację którego Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył łączną kwotę 190 000 000,00 zł. Gmina Knurów przystępuje do Programu celem ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania skierowanego do mieszkańców. Maksymalna wartość dofinansowania dla gmin wynosi 3 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

· orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

· orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami znajdują się pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

do góry